Instalacja certyfikatu SSL w Apache 2.x

Apache logo


Instalacja Apache'a i aktywacja modułu mod_ssl w systemach linuksowych:

dystrybucje Debian/Ubuntu i inne bazujące na Debianie (np. Mint):

sudo apt-get install apache2
sudo a2enmod ssl

dystrybucje Red Hat/Fedora/CentOS:

yum install httpd
yum install mod_ssl

Instalacja certyfikatu SSL:

 1. Skopiuj całą zawartość certyfikatu od linii -----BEGIN CERTIFICATE----- do -----END CERTIFICATE----- i zapisz do pliku mojadomena.crt.
 2. Skopiuj plik z certyfikatem mojadomena.crt do katalogu w którym będzie przechowywany certyfikat, np.:
  /etc/ssl/certs/
 3. Otwórz plik konfiguracyjny Apache'a apache2.conf w edytorze tekstowym.
 4. Zlokalizuj dyrektywę VirtualHost dla twojego serwera wirtualnego. Do działania certyfikatu SSL niezbędne będą następujące dyrektywy:

  • SSLEngine on - włączenie SSL w Apache'u
  • SSLCertificateFile - plik zawierający certyfikat serwera oraz certyfikat pośredni (intermediate) odpowiedni dla zamówionego certyfikatu SSL
  • SSLCertificateKeyFile - plik zawierający klucz prywatny

  Uwaga! Instalacja certyfikatu pośredniego jest niezbędna do poprawnego funkcjonowania certyfikatu SSL.
  <VirtualHost 1.2.3.4:443>
     DocumentRoot /var/www
     ServerName www.moja-domena.pl
     SSLEngine on
     SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/mojadomena.crt
     SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/mojadomena.key
  </VirtualHost>

  Konfiguracja dodatkowa, zalecana:

  <VirtualHost 1.2.3.4:443>
    # [...]
    SSLProtocol all -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
    SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256
    SSLHonorCipherOrder On
    SSLCompression off
    SSLSessionTickets off
    Header add Strict-Transport-Security "max-age=31536000"
    SSLUseStapling on
    SSLStaplingResponderTimeout 5
    SSLStaplingReturnResponderErrors off
    SSLStaplingCache shmcb:/var/run/ocsp(128000)
    # [...]
  </VirtualHost>
  • SSLProtocol all -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
   • włączenie protokołów TLSv1.2, jednocześnie wyłączenie przestarzałych SSLv2, SSLv3, TLSv1.0 i TLSv1.1. Obsługa protokołu TLSv1.2 jest dostępna od wersji OpenSSL 1.0.1.
  • SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256 - ustawienie priorytetu dla silnych szyfrów, jednocześnie wyłączenie słabych i przestarzałych
  • SSLHonorCipherOrder On - wymuszenie przez serwer kolejności stosowania szyfrów zdefiniowanych dyrektywą SSLCipherSuite
  • Header add Strict-Transport-Security - Nagłówek Strict-Transport-Security (HSTS) powiadamia przeglądarkę aby za każdym razem łączyła się do serwera tylko poprzez protokół SSL (HTTPS). Czas ustalony w max-age podaje się w sekundach (31536000 sekund = 12 miesięcy)
 5. Zapisz zmiany.
 6. Zrestartuj serwer Apache używając następujących poleceń:

  dystrybucje Debian lub Ubuntu

  sudo service apache2 restart

  dystrybucje Red Hat/Fedora/CentOS

  apachectl restart

  OS X

  sudo /usr/sbin/apachectl restart
 7. Przetestuj zdalnie konfigurację serwera za pomocą publicznego serwisu DigiCert SSL Certificate Checker lub Qualys SSL Server Test.

  Qualys SSLLabs

Częste problemy

 1. Serwer Apache nie startuje. Komunikat o błędzie w /var/log/apache2/error.log:
  Invalid command 'SSLEngine', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
  Możliwe przyczyny:

  1. Brakujący moduł ssl w Apache'u.

  Rozwiązanie problemu:

  1. Zainstaluj moduł ssl do serwera Apache
   sudo a2enmod ssl
  2. Zrestartuj Apache'a
   sudo service apache2 restart

 2. Serwer Apache nie startuje. Komunikat o błędzie w /var/log/apache2/error.log:
  AH02238: Unable to configure RSA server private key
  SSL Library Error: error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch
  Możliwe przyczyny i sposoby rozwiązania:

  1. Klucz prywatny nie pasuje do certyfikatu serwera. Upewnij się, czy używasz odpowiedniego klucza prywatnego.

 3. Serwer Apache nie startuje. Komunikat o błędzie w /var/log/apache2/error.log:
  Invalid command 'Header', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
  Możliwe przyczyny:

  1. Brakujący moduł headers w Apache'u.

  Rozwiązanie problemu:

  1. Zainstaluj moduł headers do serwera Apache
   sudo a2enmod headers
  2. Zrestartuj Apache'a
   sudo service apache2 restart
 4. Serwer Apache nie startuje. Na stronie z zainstalowanym certyfikatem SSL pojawia się kod błędu:
  ssl_error_weak_server_ephemeral_dh_key
  Przyczyna:

  • Serwer ma zainstalowany słaby publiczny klucz efemeryczny Diffiego-Hellmana

  Rozwiązanie problemu:

  1. Zaktualizuj (lub dodaj) klucz efemeryczny Diffiego-Hellmana (dyrektywa ssl_dhparam).
  2. Zrestartuj Apache'a
   sudo service apache2 restart

Pokrewne linki

Przydatne linki