Gigaone Logo

Instalacja certyfikatu SSL w MacOS Server

22.10.2020

 1. Przed instalacją certyfikatu należy przygotować plik tekstowy (np. mail.moja-domena.pl.pem), który będzie zawierał wystawiony certyfikat serwera (dostarczony e-mailem).

  Plik powinien mieć następującą strukturę (przykład):
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  jLjNGrII5i98fcKYlXhxuvts7dcMD5m1b+nwcO4gt
  ezN2vxF+gjG0hU804uFXww5C0dfsgdsTRSxVcvcR+
  O2IWGtrgZqYZN2zPAQpYaXc5NOjJbi2vcbxcbvvbj
  -----END CERTIFICATE-----

  Do pliku tekstowego (np. intermediate.pem), należy zapisać certyfikat pośredni wystawcy odpowiedni dla zamówionego certyfikatu.

  Plik powinien mieć następującą strukturę (przykład):
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIIDMzCCApygAwIBAgIEMAAAATANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBxDELMAkGA1UEBh
  WkExFTATBgNVBAgTDFdlc3Rlcm4gQ2FwZTESMBAGA1UEBxMJQ2FwZSBUb3duMR
  5BjLqgQRk82bFi1uoG9bNm+E6o3tiUEDywrgrVX60CjbW1+y0CdMaq7dlpszRB
  -----END CERTIFICATE-----

  Za pomocą dwukrotnego kliknięcia w ikonę zawierającą powyższy plik zaimportuj certyfikat pośredni do systemowego pęku kluczy (keychain).

 2. Kliknij w ikonę aplikacji Server. Ikona Server
 3. W sekcji Hardware kliknij na nazwę serwera. Wybierz kartę Settings i kliknij w przycisk Edit.... Hardware / Settings / Edit...
 4. Zaznacz certyfikat na podstawie którego został wygenerowany CSR, a następnie z menu podręcznego wybierz Replace Certificate With Signed Or Renewed Certificate.... Manage Certificates...
 5. Przeciągnij uprzednio utworzony plik z certyfikatem na obszar oznaczony jako Drag a file containing the new certificate here.Manage Certificates...
 6. Jeżeli certyfikat zostanie zaakceptowany, to pojawi się nazwa hosta dla której został wystawiony oraz w polu Issued by nazwa wystawcy (w poniższym przykładzie RapidSSL CA, certyfikat RapidSSL ). Manage Certificates...
 7. Jeżeli wcześniej został zaimportowany certyfikaty pośredni, to certyfikat serwera pojawi się z zieloną ikoną i informacją This certificate is valid. Zatwierdź przyciskiem OK. Manage Certificates...
 8. Ostatni krok to aktywacja certyfikatu jako domyślny dla serwera. Kliknij w przycisk Edit..., z listy rozwijanej Certificate wybierz odpowiedni certyfikat i zatwierdź przyciskiem OK. Manage Certificates...

Pokrewne linki