Gigaone Logo

Instalacja certyfikatu SSL w serwerze nginx

03.06.2023

nginx logo
 1. Utwórz plik zawierający konfigurację nowego serwera wirtualnego. Zakładamy, że plik będzie miał nazwę www.moja-domena.pl.conf
  sudo touch /etc/nginx/sites-available/www.moja-domena.pl.conf
 2. Do pliku konfiguracyjnego /etc/nginx/sites-available/www.moja-domena.pl.conf wklej poniższą zawartość:
  server {
  
    listen    1.2.3.4:443 ssl http2;
    server_name www.moja-domena.pl;
    root     root /var/www/html;
    index    index.html index.htm;
  
    access_log  /var/log/nginx/www.moja-domena.pl.log;
    error_log  /var/log/nginx/www.moja-domena.pl.log error;
  
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/www.moja-domena.pl.key;
    ssl_certificate   /etc/nginx/ssl/www.moja-domena.pl.pem;
  
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384;
    ssl_prefer_server_ciphers off;
  
    add_header Strict-Transport-Security max-age=31536000;
  
  }
  • listen 1.2.3.4:443 - Adres IP i port pod którym będzie nasłuchiwał serwer nginx w szyfrowanym połączeniu SSL.
  • ssl http2 - Włączenie SSL oraz protokołu HTTP/2 ( RFC 7540), który m.in. skraca czas ładowania stron. Obsługa protokołu HTTP/2 jest dostępna od wersji nginx 1.10.0. HTTP/2 zastępuje protokół SPDY zapoczątkowany przez Google.
  • ssl_certificate_key - Plik zawierający klucz prywatny.
  • ssl_certificate - Plik zawierający certyfikat serwera i certyfikat pośredni wystawcy.
  • ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3 - wyłączenie przestarzałych protokołów SSLv2, SSLv3, TLSv1.0, TLSv1.1. Włączenie aktualnie bezpiecznych protokołów TLSv1.2 i TLSv1.3.
  • ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384; - Ustawienie priorytetu dla silnych szyfrów ( ang. ciphers), jednocześnie wyłączenie słabych i przestarzałych.
  • add_header Strict-Transport-Security - Nagłówek Strict-Transport-Security (HSTS) powiadamia przeglądarkę aby za każdym razem łączyła się do serwera tylko poprzez protokół SSL (HTTPS). Czas ustalony w max-age podaje się w sekundach (31536000 sekund = 12 miesięcy)

 3. Do pliku /etc/nginx/ssl/www.moja-domena.pl.key przenieś klucz prywatny. Użyj tego samego klucza, za pomocą którego wygenerowałeś CSR, który następnie przesłałeś w formularzu zamówieniowym Gigaone w celu wystawienia certyfikatu SSL.

  Struktura pliku z kluczem prywatnym powinna być następująca:
  -----BEGIN PRIVATE KEY-----
  IEvwIBADANBgkqhki4/IWM5mvU/3ErC77llAgEAAoIBAQOAwfCnTKLWDYBrOAw
  0lezH9BwMkOrrgIgAOnE4d6zFf5MYZjzf3PnQvwy5KDDVxhbee43FetdrQbKaf
  FJKdVVwjHJUdgGkWazsMPPLZndhINTlsOl0Vy59+7fLc0XbyfghlA0BK8CgYB0
  V3bsdWE9X0V8wBQnp1V+k3FA4f==
  ---END PRIVATE KEY-----
 4. Do pliku /etc/nginx/ssl/www.moja-domena.pl.pem przenieś wystawiony certyfikat SSL oraz certyfikat pośredni wystawcy. Certyfikat serwera, jak i certyfikat pośredni możesz pobrać z Panelu Klienta Gigaone. Bardzo ważne jest zachowanie kolejności certyfikatów w pliku – najpierw certyfikat SSL serwera, a następnie certyfikat pośredni.


  Struktura pliku z certyfikatami powinna być następująca:

  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  jLjNGrII5i98fcKYlXhxuvts7dcMD5m1b+nwcO4gt
  ezN2vxF+gjG0hU804uFXwgIgAOnE6ksTRSxVcvcR+ « certyfikat serwera
  O2IWGtrgZqYZN2zPAQpYaXc5NOjJbi2vcbxcbvvbj
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  BgNVsHR8t587fdghddfgEP6DAMDigNqA0hjJodHRw
  Oi8vcmFwgIgAOnEkLmdl5cejjb3eefrRydXN0LmNv « certyfikat pośredni wystawcy
  BDvp4RHwRE44bT49ymDAdvsfgX3kVWGWfGpN3Q
  -----END CERTIFICATE-----
 5. Utwórz link symboliczny do pliku /etc/nginx/sites-available/www.moja-domena.pl.conf z nowo utworzonym serwerem wirtualnym. Serwer nginx podczas startu przeszukuje katalog /etc/nginx/sites-available i aktywuje wszystkie znalezione serwery wirtualne.
  sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/www.moja-domena.pl.conf /etc/nginx/sites-enabled/www.moja-domena.pl.conf
 6. Sprawdź poprawność konfiguracji przez restartem serwera nginx.
  sudo service nginx configtest
  Jeżeli w wyniku testu pojawi się [Fail] zobacz poniżej do sekcji Częste problemy.
 7. Zrestartuj serwer nginx.

  dystrybucje Debian lub Ubuntu

  sudo service nginx restart

  system MacOS (manager pakietów Homebrew)

  sudo nginx -s reload
 8. Przetestuj zdalnie konfigurację serwera za pomocą publicznego serwisu DigiCert Check website security lub Qualys SSL Server Test. Qualys SSLLabs

Przekierowanie z HTTP do HTTPS (SSL)

Jeżeli używasz osobnego pliku konfiguracyjnego do serwowania strony w połączeniu nieszyfrowanym należy umieścić dodatkową linię return 301 https://$host$request_uri;, która przekieruje wszystkie odwołania do strony nieszyfrowanej na stronę w połączeniu szyfrowanym (HTTPS).

server {
  listen   1.2.3.4:80;
  server_name www.moja-domena.pl;
  return 301 https://$host$request_uri;
}

Częste problemy

 1. Serwer nginx nie startuje. Komunikat o błędzie w /var/log/nginx/error.log:
  SSL_CTX_use_PrivateKey_file("/etc/nginx/ssl/www.moja-domena.pl.key") failed (SSL: error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch)
  Możliwe przyczyny i sposoby rozwiązania:

  1. Klucz prywatny nie pasuje do certyfikatu serwera. Upewnij się, czy używasz odpowiedniego klucza prywatnego.
  2. Niewłaściwa kolejność certyfikatu serwera i certyfikatu pośredniego w pliku określonym dyrektywą ssl_certificate. Serwer nginx spodziewa się pierwszego certyfikatu jako certyfikatu serwera. Zmień kolejność certyfikatów.

Przydatne linki