Gigaone Logo

Generowanie CSR-a i klucza prywatnego dla certyfikatów S/MIME

30.12.2023

Przed wystawieniem certyfikatu S/MIME

W celu wygenerowania CSR-a i klucza prywatnego będzie potrzebny OpenSSL, króry jest dostępny w każdym systemie macOS i Linux.

Utwórz katalog, w którym będzie znajdował się wygenerowany klucz prywatny oraz CSR, np.:

mkdir certyfikat-smime

Przejdź do nowo utworzonego katalogu

cd certyfikat-smime

Na początek należy wygenerować nowy klucz prywatny

openssl genrsa -out smime.key 2048

Następnie na postawie wygenerowanego klucza prywatnego generujemy nowy CSR

openssl req -new -key smime.key -out smime.csr

W tym kroku najważniejsze pola to Common Name oraz Email Address. W obu polach podaj ten sam swój adres e-mail, dla którego będzie używany certyfikat S/MIME. Pozostałe pola możesz pozostawić puste (domyślne) potwierdzając je przyciskiem Enter ⏎.

You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: twoj@adres.email
Email Address []: twoj@adres.email

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

Zawartość otrzymanego pliku CSR wklej do formularza zamówieniowego w celu zakupu certyfikatu S/MIME. Aby wyświetlić zawartość CSR-a, użyj polecenia cat.

cat smime.csr

Przykład CSR-a (nie używaj go)

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIICizCzAXMCAQAwRjEdmBsGCSqGSIb3DQEmARYOY5JjMUBnbWFpbC5jb20xGDAW
BgNVBA4xdfhdfml1c3og7HJvZ29zejELMAkGA554677CUEwwggEiMA0GCSqGSIb3
28MbWfCkh6QuldsfgOEzXc5zkKhjhkHVEM574fPokgy76w==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Po wystawieniu certyfikatu S/MIME

Po otrzymaniu nowego certyfikatu S/MIME należy go przekonwertować do formatu, który będzie możliwy do zaimportowania w klientach poczty. W przesłanym od nas e-mailu otrzymasz plik w formacie P7B (#PKCS7). Nazwa pliku będzie zbliżona do certyfikat_smime_twoj-adres-email.p7b i taką nazwą będziemy się posługiwać w poniższym przykładzie.

Konwersja składa się z dwóch kroków: