Gigaone Logo

Generowanie CSR-a i klucza prywatnego dla certyfikatów S/MIME

14.08.2022

Przed wystawieniem certyfikatu S/MIME

W celu wygenerowania CSR-a i klucza prywatnego będzie potrzebny OpenSSL, króry jest dostępny w każdym systemie Linux i macOS.

Utwórz katalog, w którym będzie znajdował się wygenerowany klucz prywatny oraz CSR, np:

mkdir certyfikat-smime

Przejdź do nowo utworzonego katalogu

cd certyfikat-smime

Na początek należy wygenerować nowy klucz prywatny

openssl genrsa -out smime.key 2048

Następnie na postawie wygenerowanego klucza prywatnego generujemy nowy CSR

openssl req -new -key smime.key -out smime.csr

Zawartość otrzymanego pliku CSR będzie należało wkleić do formularza zamówieniowego w celu zakupu certyfikatu S/MIME. Aby wyświetlić zawartość CSR-a, użyj polecenia cat.

cat smime.csr

Przykład CSR-a (nie używaj go)

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIICizCzAXMCAQAwRjEdmBsGCSqGSIb3DQEmARYOY5JjMUBnbWFpbC5jb20xGDAW
BgNVBA4xdfhdfml1c3og7HJvZ29zejELMAkGA554677CUEwwggEiMA0GCSqGSIb3
28MbWfCkh6QuldsfgOEzXc5zkKhjhkHVEM574fPokgy76w==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Po wystawieniu certyfikatu S/MIME

Po otrzymaniu nowego certyfikatu S/MIME należy go przekonwertować do formatu, który będzie możliwy do zaimportowania w klientach poczty. W przesłanym od nas e-mailu otrzymasz plik w formacie P7B (#PKCS7). Nazwa pliku będzie zbliżona do certyfikat_smime_twoj-adres-email.p7b i taką nazwą będziemy się posługiwać w poniższym przykładzie.

Konwersja składa się z dwóch kroków: