Gigaone Logo

Instalacja certyfikatu SSL w Kerio Connect (dawniej Kerio MailServer)

08.11.2020

 1. Przed instalacją certyfikatu w Kerio Connect należy przygotować plik tekstowy (np. mail_moja-domena_pl.txt), który będzie zawierał wystawiony certyfikat serwera (dostarczony e-mailem) oraz certyfikat pośredni wystawcy.

  Plik powinien mieć następującą strukturę (przykład):
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIIDOjCCAqOgAwIBAgIDPmR/MA0GCSqGSIb3DQEBBAUAMFMxCzAJBgNVBAYTAl
  MSUwIwYDVQQKExxUaGF3dGUgQ29uc3VsdGluZyAoUHR5KSBMdGQuMR0wGwYDVQ
  ..... certyfikat serwera ...
  ukrkDt4cgQxE6JSEprDiP+nShuh9uk4aUCKMg/g3VgEMulkROzFl6zinDg5grz
  QspOQTEYoqrc3H4Bwt8=
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIIDMzCCApygAwIBAgIEMAAAATANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBxDELMAkGA1UEBh
  WkExFTATBgNVBAgTDFdlc3Rlcm4gQ2FwZTESMBAGA1UEBxMJQ2FwZSBUb3duMR
  ..... certyfikat pośredni ...
  5BjLqgQRk82bFi1uoG9bNm+E6o3tiUEDywrgrVX60CjbW1+y0CdMaq7dlpszRB
  t14EmBxKYw==
  -----END CERTIFICATE-----
  Uwaga! Ważna jest kolejność certyfikatów w pliku - najpierw certyfikat serwera, następnie certyfikat pośredni.

 2. Po zalogowaniu do panelu administracyjnego Kerio Connect wybierz z lewego menu pozycję SSL Certificates. Następnie kliknij w przycisk Import i wybierz ImportImport Signed Certificate from CA.... Import / Import Signed Certificate from CA...
 3. W oknie Import Certificate z sekcji Certificate file kliknij w przycisk Select... i wybierz plik z certyfikatem serwera i dołączonymi certyfikatami pośrednimi. Import Certificate / Certificate file / Select...
 4. Kliknij na zaimportowanym certyfikacie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz Set as Active celem ustawienia certyfikatu jako aktywnego. Set as Active
 5. Zrestartuj serwer Kerio Connect Engine.
  • Linux
   sudo /etc/init.d/kerio-connect restart
  • Mac OS X
   sudo /usr/local/kerio/mailserver/KerioMailServer restart
  • Windows
   Kliknij na ikonę Kerio Connect Monitor, która znajduje się w zasobniku systemowym (tray'u). Z menu wybierz Stop Kerio Connect, a następnie Start Kerio ConnectKerio Connect Monitor, tray icon

Pokrewne linki